واحد فنی مهندسی

سرکار خانم مهندس لیدا مومنی فراهانی آزمایشگاه شیمی آب،خاک،مصالح

ومسئول مناقصات

مومنی1
سرکار خانم دکتر پریسا باقرزاده کارشناس فنی باقرزاده - Copy
جناب آقای مهندس سید مجتبی حسن پور واحد طراحی مجتبی - Copy
سرکار خانم مهندس آسیه نعیمی واحد طراحی
جناب آقای مهندس رضا جیحوری امور قراردادها
جناب آقای سعید سید رضوی آزمایشگاه خاک و سنگ