هیئت مدیره

جناب آقای مهندس غلامرضا غلامی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره مهندس غلامی
جناب آقای دکتر مجید مرادی قائم مقام مدیر عامل و مدیر فنی دکتر مرادی
جناب آقای مهندس محمدرضا سعیدی عضو هیئت مدیره و مدیر اجرایی سعیدی
جناب آقای مهندس سید علیرضا جعفری بافقی سهامدار