منشور اخلاقی

منشور اخلاقی:

شرکت خاک و سنگ با تاکید بر سرمایه‏های انسانی ، در عرصه اجرای  پروژه‏های عمرانی همواره  تلاش نموده و به اصول رفتاری و ارزشهای اخلاقی زیر متعهد بوده و برای تحقق و نهادینه ‏شدن آن از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد:


1- باور به فرهنگ دینی و ملی و پیروی از آنها در گفتار و رفتار و در ارتباط با همکاران و مشتریان با تاکید بر رعایت عدالت، انصاف، عزت و اعتدال.

2- پایبندی به ارزشهای اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با توجه به سه اصل صمیمیت، صداقت و صراحت با رعایت احترام، ادب و متانت و پایبندی به فرهنگ نقدپذیری، پاسخگویی، مسئولیت‏پذیری و اعتماد متقابل.

3- پایبندی به فرهنگ کار و تلاش در عرصه ارائه خدمات‏ مناسب به مشتریان و مشارکت فعال و سازنده در راستای تحقق اهداف و اجرای برنامه‏های شرکت و ارزیابی فعالیتها بر مبنای میزان رضایت مشتریان.

4- التزام به رعایت استانداردهای حرفه‏ای به منظور ارائه خدمت با کیفیت مطلوب.

5- حمایت از مشتریان، مراجعه‏کنندگان و مخاطبان شرکت به منظور جلب مشارکت فکری آنان در راستای ارتقاء کیفیت خدمات.
6- رعایت و اجرای کامل قوانین، مقررات و ضوابط کاری و حفظ اطلاعات و اسرار شرکتی و التزام به اجرای صحیح و به موقع تعهدات کاری و احساس مسئولیت و تعلق نسبت به حرفه و شرکت.

7- ارتقاء و توسعه تجربه و دانش سیستمی و انتقال تجربه به عنوان سرمایه شرکت و به اشتراک گذاشتن آن با تمامی ذینفعان در چهار چوب ضوابط

8- استفاده بهینه از منابع و امکانات شرکت و جلوگیری از هرگونه اسراف

9-ارزش نهادن به زمان، رعایت نظم، انضباط و ایجاد محیط کاری سالم