درباره ما

جناب آقای حسن لامعی معاونت مالی اداری  
جناب آقای سیف الله روحانی مدیر اداری DSC_0064
جناب آقای احمد نیک سیرت مسئول دفتر مدیر عامل نیک سیرت 2
جناب آقای حسین امیر پور سرپرست حسابداری امیرپور
جناب آقای مجید بخشی مسئول خزانه داری بخشی - Copy
جناب آقای علیرضا برک فروشان مسئول حقوق دستمزد برک فروشان
جناب آقای سید عباس عظیمی مسئول امور بیمه
سرکار خانم سهیلا احمدی مسئول دبیرخانه احمدی