آزمايش هاي آزمايشگاهي

الف-آزمايشگاه مكانيك خاك
ب-آزمايشگاه مكانيك سنگ
ج-آزمايشگاه شيمي آب و خاك  

الف-آزمايشگاه مكانيك خاك:
آزمايش‌هاي مكانيك خاك در دو بخش آزمايشگاهي و صحرايي انجام مي‌گيرد در همين راستا آزمايشگاه مكانيك خاك شركت خاك و سنگ با بهره‌گيري از تجهيزات و لوازم آزمايشگاهي كه در نوع خود از كارآمدترين و مجهزترين آزمايشگاه‌هاي ايران بوده و از پرسنل مجرب, متخصص و با سابقه در اين رشته برخوردار است.انجام مطالعات بسياري از پروژه‌هاي عمراني را به پايان برده است از جمله أزمايش‌هاي مهم منحصر به فردي كه در اين آزمايشگاه انجام مي‌يابد:
آزمايش‌هاي سه‌محوري سيكليك و آزمايش روسل (
ROWE CELL ) مي‌باشد.

                   

الف-1-دستگاه سه محوري ديناميكي (سيكليك)
أزمايش سيكليك روي خاك‌هاي چسبنده دست نخورده يا متراكم شده در درصدهاي مختلف رطوبت انجام مي‌گيرد.دستگاه سه محوري سيكليك اين شركت مشابه دستگاه سه محوري استاتيكي است با اين تفاوت كه سلول دستگاه ديناميكي نسبتا بزرگ مي‌باشد و يك دستگاه actuator براي اعمال بار متناوب روي قاب بارگذاري نصب شده است.دستگاه actuator بار سيكليك را توسط هوا اعمال مي‌كند.همچنين يك دستگاه مجزا Function Generator براي اعمال شكل‌هاي مختلف بارگذاري متناوب (سينوسي و مستطيلي و تركيبي از آنها) موجود مي‌باشد.فركانس بارگذاري قابل تغيير است.

 

الف-2-آزمايش تحكيم نمونه‌هاي با قطر بزرگ (Rowe Cell)
اين آزمايش روي نمونه‌هاي با قطر بزرگ (قطر 150 ميلي‌متر و ضخامت 50 ميلي‌متر) انجام مي‌گيرد و مقدار Cv حاصل از اين أزمايش قابل اعتمادتر از Cv دستگاه تحكيم معمولي است.سربار حداكثر 10 كيلوگرم بر سانتي‌متر مربع روي نمونه‌ها توسط دستگاه قابل اعمال بوده, همچنين كنترل زهكشي (قائم و افقي) و اندازه‌گيري پس‌فشار (Back Pressure) توسط دستگاه قابل اندازه‌گيري مي‌باشد.

 

ردیف نام و مشخصات آزمايش
1 آزمايش باربري كاليفرنيايي C.B.R
2 أزمايش برش پره‌اي (وين)
3 آزمايش برش مستقيم كوچك و بزرگ مقياس به روش تند
4 آزمايش برش مستقيم كوچك و بزرگ مقياس به روش كند
5 آزمايش تحكيم معمولي
6 آزمايش تحكيم هيدروليكي ROWE CELL
7 آزمايش تك محوري
8 آزمايش سه محوري C.D
9 آزمايش سه محوري C.U
10 آزمايش سه محوري U.U
11 آزمايش سه محوري ديناميكي (سيكليك)
12 آزمايش فشار تورمي و فروافتادگي
13 آزمايش نفوذپذيري به روش پتانسيل ثابت
14 آزمايش نفوذپذيري به روش متغير

فهرست آزمايش‌هاي فيزيكي آزمايشگاه مكانيك خاك شركت خاك و سنگ

ردیف نام و مشخصات آزمايش
1 آزمايش پين هول (سوراخ سوزني)
2 آزمايش تراكم به روش اصلاح شده
3 آزمايش تراكم به روش ساده
4 آزمايش تشريح نظري خاك
5 آزمايش تعيين ارزش شني(S.E )
6 آزمايش تعيين دانسيته نسبي با ميز ويبره
7 آزمايش تعيين دانسيته به روش موم گيري و قالب   گيري
8 آزمايش تعيين درصد دانه‌هاي طويل و مسطح
9 آزمايش تعيين درصد رطوبت
10 آزمايش تعيين درصد موادي كه با شستن از بين مي‌رود
11 آزمايش تعيين درصد مواد ناخالص و مضره
12 آزمايش تعيين حد انقباض
13 آزمايش تعيين حدود آتربرگ
14 آزمايش تعيين ميزان انبساط
15 آزمايش تعيين وزن مخصوص ريزدانه Gs
16 آزمايش تعيين وزن مخصوص ظاهري و حقيقي و جذب
17 آزمايش دانه‌بندي به روش تر
18 آزمايش دانه‌بندي به روش خشك
19 آزمايش كرامپ
20 آزمايش لوس‌آنجلس (سايش)

فهرست تجهيزات آزمايشگاهي آزمايشگاه مكانيك خاك شركت خاك و سنگ

ردیف نام و مشخصات دستگاه تعداد شركت سازنده
1 ست آزمايش ارزش شني 2 ELE انگليس
 2 ست أزمايش باربري كاليفرنيايي  2 ELE انگليس
3 ست أزمايش برش پره‌اي (وين) 2 ELE انگليس
4 ست آزمايش برش مستقيم  3 ELE انگليس
5 ست آزمايش برش مستقيم بزرگ مقياس 1 ELE انگليس
6 ست آزمايش پين هول (سوراخ سوزني) 1 ELE انگليس
7 ست آزمايش تحكيم معمولي 15 ELE انگليس
8 ست آزمايش تحكيم هيدروليكي  1 ELE انگليس
9 ست آزمايش تراكم برقي (ساده و اصلاح شده)  2 ELE انگليس
10 ست آزمايش تعيين حدود آتر برگ برقي  1 ELE انگليس
11 ست آزمايش تعيين حدود آتر برگ دستي  4 ELE انگليس
 12 ست آزمايش تعيين حد انقباض 5 ELE انگليس

گواهینامه های استاندارد اخذ شده

aa (7)a (6)a (5)a (4)a (3)a (1)a (2)